Beskrivelse

  • ”25 år efter Oldtidens vogne i Norden, forsøg, vogne og veje”
  • Arkæologiske undersøgelser af mose- og jordfundne vogndele af træ fra neolitikum til ældre middelalder.